Patientsäkerhetsberättelse för 2018

Patientsäkerhetsarbetet under föregående kalenderår (2017)

 • Vi använder sedan år 2005 Qulan ledningssystem för kvalitet som innefattar:
  • Hygien och Smittskydd
  • Miljö och Arbetsmiljö
 • Vi har årliga regelbundna genomgångar av samtliga avsnitt som ingår i Qulan.
 • Kliniken använder händelserapporteringssystem och genomför regelbundet analyser och förbättringar av de händelser som inträffat.
 • Kliniken deltar regelbundet i nätverksmöten med andra Qulan användare i närområdet.

Åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten.

 • Vi gör årlig uppföljning av vårt kvalitetssäkringssystem.
 • Vi har CBCT-röntgen, som ger 3dimensionella bilder, för att öka säkerheten vid olika behandlingar.
 • Vi gör regelbunden internutbildning.
 • Vi utför regelbundet årlig service på samtliga apparater och utrustningar för att säkerställa optimal och säker funktion.
 • Vi riskgrupperar våra patienter via vårt digitala journalsystem.
 • Vi optimerar hela tiden vår användning av kemikalier på kliniken.
 • Förråd inventeras och gamla material rensas bort ett flertal gånger under året.
 • Vi har ett fungerande spårbarhetssystem.
 • Träningsdocka för HLR träning, innehas av samtlig personal.
 • Genomgång av larmsystem samt brandutrustning på kliniken gås igenom regelbundet.
 • Vi har Akutväska med syrgas samt läkemedel för allergiska reaktioner eller hjärtstopp.
 • Vi har även en hjärtstartare.
 • All personal har egna användaridentiteter och lösenord.
 • Ett datasupportföretag går regelbundet igenom vår serverfunktion.

Vilka resultat har uppnåtts

 • Qulangenomgångarna har ökat personalens följsamhet till gällande föreskrifter. Genom Qulannätverket ställer vi tillsammans med vårt lokala nätverk gemensamma krav på leverantörer och tillverkare för att öka kvalitet och säkerhet.
 • Investeringar i t ex DAC , Cerec o CBCT för säkrare och snabbare flöden på kliniken har medfört att vi spar tid för att använda till våra patienter.
 • Säkrare digitalt system för att hålla reda på patienters återbesökstider har medfört att patienter i högre grad får komma inom utlovad tid.
 • Digital röntgen innebär att vi minskat stråldoserna till våra patienter.
 • Kontroll och analys av klinikens akuta patienter har medfört att vi kunnat minska antalet akuta besök.
 • Effektivare tidsbokning och teamarbete har medfört att vi har kunnat öka antalet patienter som får möjlighet att komma till kliniken. Akuta fall får tid samma dag.
 • Genom kvalitetsarbete har klinikens ekonomi förbättrats och vi avsätter 6 % av vår budget för vidareutbildning och fortsatt arbete med patientsäkerhet.
 • Genom att alla patienter får en skriftlig kostnadsberäkning/plan (oavsett omfattning av behandling) vet alla våra patienter vad som skall göras, hur lång tid det tar och ett cirkapris vad behandlingen kommer att kosta. Detta har betydligt minskat klagomål och missförstånd.

Patientsäkerhetsrelaterade händelser (PKI = Profound Knowledge of Improvement)

 • Antal egenidentifierade PKI under året : 2
 • Antal, till kliniken, patientidentifierade PKI under året (klagomål): 14
 • Vi går igenom alla PKI veckovis och vidtar nödvändiga åtgärder därefter.